Hva vi tenker

Gutt kjeder seg

Alt for mange mennesker kommer skeivt ut i yrkeskarriere og skolegang. Dette kan ha flere ulike årsaker, men vi tror at et stort antall skoleelever aldri tar seg tid til å reflektere grundig over hva de passer til og hvilke utdanningsmuligheter som finnes innenfor deres interessefelt. Dermed får tilfeldigheter for stort spillerom når de skal velge utdanningsvei. Undersøkelser har vist at så mye som 50% av norske arbeidstakere angrer på sitt valg av studier. (Respons Analyse 2012).

Faget Utdanningsvalg

Det må skapes tidsrom og arenaer i grunn- og videregående skole, der studie- og yrkesvalg settes på dagsorden på en grundigere måte enn i dag. På ungdomstrinnet har vi fått faget utdanningsvalg, men ifølge NIFU-rapporten fra 2012 er det ennå et stykke igjen til dette fungerer etter intensjonen. Vi er i kontakt med et stort antall YOU-rådgivere hvert år og hører ofte beretninger om at faget taper i kampen mot de tradisjonelle skolefagene når skoleåret skal planlegges. Utprøvingsperioder er ikke nok. De må forberedes og bearbeides for å ha nytteverdi for elevene. “For kunne utvikle faget utdanningsvalg og gjøre rådgivingen til hele skolens oppgave, er det en forutsetning at skolens ledelse er aktive pådrivere i utviklingen av faget. De må sikre forankring av skolens plan for karriereveiledning og utdanningsvalg i skolens øvrige planverk.” (ref. udir.no)

Karriereveiledning i VGS

I videregående skole må det øremerkes tid til refleksjons- og utforskningsarbeid vedrørende egen karriere. Dette kan enkelt implementeres i fag som norsk, samfunnsfag og matematikk dersom faglærerne er motivert for et samarbeid med skolens YOU-rådgiver. Dessverre er det grunn til å tro at mange skoleelever ikke bruker særlig mye av fritiden sin på å utforske utdanningsmuligheter på en grundig og reflektert måte. Ved å gjøre dette til en del av det obligatoriske skolearbeidet kan vi håpe på at flere blir i stand ti lå foreta gjennomtenkte valg.

Webdesign levert av Zondo Norge AS